Gymnastikkens historie i Silkeborg

Selv om 50 år - et halvt århundrede - er lang tid, også målt med byen Silkeborgs alen - den har jo endnu knap 125 år på bagen, så er det ikke sammenlignet med så mange andre gymnastikforeninger noget langt åremål. Men de 50 år, som Silkeborg Gymnastikforening nu fylder, er da heller ikke - sådan som det er tilfældet mange andre steder - synonyme med gymnastikkens historie i Silkeborg.
   Man skal meget mere end de 50 år tilbage for at finde begyndelsen til gymnastikkens historie i denne by. Det hidtil ældste spor har vi fundet i Silkeborg Avis gamle årgange i form af følgende notits, den 16. december 1891: Paa et Møde her i Byen i forrige Uge blev der, efter hvad vi erfarer, oprettet en Gymnastikforening for Voksne. øvelserne skal omfatte baade Gymnastik og Hugning og er bestemt til a foregaa hver Mandag og Torsdag Aften kl. i Borger- skolens Gymnastiksal. Som Lærer blev antaget Hr. Arrestforvalter Abildskov, der er lige saa dygtig Fægtemester som Gymnastiklærer. Til Formand for Foreningen valgtes Kontorist E. Rechnitzer og til Kasserer Kommis H. P. Jørgensen. Der indtegnedes paa Mødet 15 Medlemmer, men dette tal vil forhaabentligt vokse adskilligt, naar Foreningens op rettelse bliver almindelig bekjendt . . . Efter en række praktiske oplysninger om, hvorledes man blev medlem, slutter notitsen således: Der har tidligere eksisteret Gymnastikforeninger her i Byen, men deres Liv har altid varet saa kort. Vi haaber, at denne nye Forening maa faa et langt og virksomt Liv, og op fordrer indtrængende Byens unge Mænd til at indmelde sig som aktive Medlemmer samt Byens ældre Borgere til at støtte Foreningen som passive Medlemmer.
   Håbet beskæmmer jo ingen, men det gik ikke i opfyldelse. Foreningen - hvis navn ikke blev nævnt, men man kan jo gætte på, at den hed Silkeborg Gymnastikforening - eksisterede som sine forgængere nok kun nogle få år, for i 1899 stiftedes igen en Silkeborg Gymnastikforening. Det var den 9. november, og her har man oplysning om, hvem bestyrelsen bestod

af, nemlig: købmand Zahle, lærer Iver Petersen, bank assistent N. Mogensen og redaktionssekretær Fr. Egebjerg. Det var dog først året efter, at der rigtig kom gang i denne forenings virke, og allerede da havde man ændret bestyrelsen. Nu var Købmand H. P. Bertelsen, Skolegade, formand, Fr. Egebjerg kasserer og endvidere sad daværende lærer senere skoleforstander Jokumsen og cand, mag. Iver Nielsen i bestyrelsen, og som leder af gymnastikken havde man gymnastiklærer Knudsen, Winthers Seminarium. øvelseslokalet var Borgerskolens gymnastiksal. Men mændene var bagefter, for inden den her omtalte forening så dagens lys var damerne begyndt. I oktober 1899 havde de startet en kvindelig gymnastikforening med øvelseslokale på Winthers Seminarium med gymnastik to gange om ugen under ledelse af overbademester Høyer. Foreningens bestyrelse bestod af Marie Brandt, Sofie Holt, Sofie Petersen, Marie Thorsgaard Jensen og Kirsten Nielsen. Men som det er tilfældet med de tidligere nævnte foreninger er oplysningerne om denne specielle kvindelige forening sparsomme - formentlig har den haft nær tilknytning til seminariet og dettes elever. Der foreligger intet om hvor længe den har eksisteret, og formentlig har det kun været nogle få år. Sådan gik det i hvert fald for den mandlige forening. Efter en lovende start med 50 medlemmer på to hold, svigtede interessen forholdsvis hurtigt. Året efter var der kun 25, og med sæsonen 1905-06 måtte man give op og indstille virksomheden.
   I årene derefter blev der flere gange forsøgt at få stablet en levedygtig forening på benene, men uden held. De foreninger, der så dagens lys, skabtes hovedsagelig på den måde, at en kreds af borgere sluttede sig sammen for at få motion. Det skabte ingen egentlig forening, holdt vel en sæson eller to for at afløses af andre, indtil man nåede op til tiden omkring den første verdenskrig. De restriktioner som ramte lys og varme satte bom for den slags virksomhed, og da der ikke var en fasttømret forening, forsvandt gymnastikken helt ud af billedet.

Næste side >>