Vedtægter for Silkeborg Gymnastikforening

§ 1

Foreningens navn er Silkeborg Gymnastikforening, dens formål er at give sine medlemmer adgang til at øve gymnastik under gode og sunde forhold og at fremme interessen for gymnastik.
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune
Foreningen er tilsluttet både Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Forbund (DGI).
(Ændringer vedtaget den 10. april 2003 )

§ 2
Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver der vil indordne sig under den i foreningen ønskede ånd og tone.
(Ændringer vedtaget den 10. april 2003 )

§ 3
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. To måneders restance kan medføre til udelukkelse.
Ramme for foreningens kontingent/kontingentforhøjelse for den kommende gymnastiksæson fastsættes af generalforsamlingen.
(Ændringer vedtaget den 10. april 2003 )

§ 4
Bestyrelsen kan udelukke et medlem for et kortere tidsrum eller for bestandig, når særlige forhold giver anledning dertil. Den pågældende har dog ret til at få sin sag prøvet på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter udelukkelsen.

§ 5
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært holdes hvert år i april.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det, og skal når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftligt krav herom til bestyrelsen samt i det i § 4 forekommende tilfælde.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i byens dagblade eller gennem et eventuelt medlemsblad. Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 16 år. Endvidere er forældre til aktive børn i foreningen også stemmeberettigede.
(Ændringer vedtaget den 19. april 1977 og 10. april 2003 )

§ 6
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
     1. Valg af dirigent
     2. Formandens beretning
     3. Regnskabsaflæggelse
     4. Bestyrelses forslag til budget - herunder fastlæggelse af ramme for kontingent/kontingentforhøjelse
     5. Indkomne forslag
    6.Valg af formand
     7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     8. Valg af revisorer
     9. Eventuelt.
(Ændringer vedtaget den 19. april 1977 og 10. april 2003 )

§ 7
Foreningens bestyrelse består af formanden, kassereren, samt 7 bestyrelsesmedlemmer.
Alle vælges på generalforsamlingen med en funktionstid på 2 år, dog vælges formanden hvert år. Kassereren afgår på lige årstal.
På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges en suppleant.
(Ændringer vedtaget 09. april 1974, 19. april 2001 og 10. april 2003)

Vedtægter fortsat :

§ 8
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og administrerer dens indtægter og formue.
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller kassereren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller hvis mindst fem af dens medlemmer ønsker det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst syv af dens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
(Ændringer vedtaget 06. oktober 1971, 19. april 2001 og 10. april 2003)

§ 9
I træningstimerne har lederen den højeste myndighed, og ret til i givet fald at udvise medlemmer af salen, hvis den ønskede orden ikke overholdes. Lederen skal derefter give meddelelse til formanden, der så eventuelt sammen med bestyrelsen har den videre afgørelse.
(Ændringer vedtaget 06. oktober 1971, 19. april. 2001 og 10. april 2003)

§ 10
På det første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling - det konstituerende møde, er dagsordenen følgende :
     1. Konstituering (valg af sekretær)
     2. Gennemgang af forretningsorden
     3. Gennemgang af sæsonens arrangementer (ledermøder, stævner, fællestræningen, fester m.m.)
     4. Målsætning for næste sæson
     5. Eventuelt
(Ny paragraf vedtaget 10. april 2003)

§ 11
Til ændring af disse love kræves mindst 2/3 flertal på en generalforsamling, mens andre afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed.
Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, men skal være skriftligt hvis blot et stemmeberettiget medlem forlanger det.

§ 12
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af foreningens medlemmer stemmer for det.
Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes til ny generalforsamling hvor simpel stemmeflerhed er afgørende. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og ejendom Dansk Gymnastik Forbund med forpligtelse til at tilbagelevere disse, hvis der dannes en ny forening på den gamle forenings grundlag.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. november 1924, revideret 16. september 1947 og  10. april 2003 yderlige revidering som anført under de enkelte §§er.